Keurmerk Blik op Werk Inburgering

Privéles Nederlands: in Almere-Literatuurwijk

Als je een spe­ciale leer­wens hebt, op on­regel­matige tij­den werkt of veel reist, neem dan  privéles Nederlands in Almere-Literatuurwijk. 

 

Privéles Nederlands in Almere-Literatuurwijk

Bij een in­divi­duele training Ne­der­lands stel je zelf het doel vast dat je wilt be­reiken. Wil je cor­recter leren schrij­ven, vlot­ter leren spre­ken, de gram­ma­tica  beter be­heer­sen of fout­loos spel­len?

Privéles 22,5 uur:15 x 1,5 uur € 1600,- + materiaal, In 3x pinnen of op factuur.

Privéles 15 uur: € 1075,- + materiaal, in 3x pinnen of op factuur.

Privéles 4,5 uur: 3 x 1,5 uur € 320,- + materiaal, in 1x pinnen.

Privéles 1,5 uur € 105,- . In 1x pinnen.

Gratis intake na telefonische afspraak..

Alle privétrainingen en lessen in Almere -Literatuurwijk op week­dagen 9- 17.00 uur.

 

Margreet Kwakernaak Suitcase talen Mar­greet Kwa­ker­naak is ge­cer­ti­fi­ceerd senior­trainer, gecertificeerd ONA-begeleider en ervaren exa­mi­na­tor Staats­exa­mens. Zij schreef 8 leer­boe­ken Ne­der­lands. In oktober 2017 publiceerde zij Werk­woor­den op Rij 3.

Voor­beel­den van indi­vi­duele trai­nin­gen Ne­der­lands die door Mar­greet zijn ge­geven:

 

 

Privéles Almere - 4,5 uur

Braziliaanse vrouw, (29), in Bra­zilië opgeleid als arts, vol­doet na enkele jaren studie Neder­lands aan alle eisen voor art­sen en is aan het solli­citeren. Om zich op de inter­views voor te bereiden, neemt zij 3 x 1,5 uur indivi­duele training. In over­leg met Margreet be­paalt de Braziliaanse de onder­werpen. Ook krijgt zij antwoord op de taal­vragen die bij haar leven

 

Privéles Almere - 15 uur

Zuid-Afrikaanse man, (31), heeft zich on­langs met zijn ge­zin in Neder­land ge­vestigd. In zijn werk bij een inter­nationaal bedrijf in de autobranche spreekt en mailt hij in het Neder­lands met klan­ten. Zijn moeder­taal Zuid-Afrikaans wijkt op som­mige punten sterk af van het Nederlands. De werk­gever vergoedt een privé­training van 15 uur. In over­leg met de docent bepaalt de Zuid-Afrikaans groten­deels zelf de in­houd van zijn trai­ning. Niet alleen oefent hij uit­spraak en het Neder­landse ge­bruik van werk­woorden, ook krijgt hij ant­woord op (taal) vragen die tijdens zijn werk ont­staan.

 

Privéles Almere - 22,5 uur

Marokkaanse man, (48), werk­zaam in finan­ce bij het UWV, wil een ho­gere functie binnen dit be­drijf. Het is daar­voor nodig dat hij zijn geschre­ven Neder­lands ver­betert. De werk­gever vergoedt een individuele training van 15 x 1,5 uur, waarin de financieel specialist met be­hulp van docent en vier les­boeken werkt aan de ver­betering van zijn gram­matica en de uit­breiding van zijn woorden­schat. Daar­naast wordt elke week een door hem ge­schreven tekst ge­relateerd is aan het werk door de docent gecor­rigeerd en be­sproken.

 

 

Tel. 036 5367482
Mob. 06 20467975
E-mail info@suitcase.nl

Volledige website

Home | Privéles | Groepsles | Dutch lessons | Contact