Keurmerk Blik op Werk Inburgering

Privéles Nederlands: in Almere-Haven

Als je een speciale leer­wens hebt, op on­regel­matige tij­den werkt of veel reist, doe dan een examen­training per Skype of  neem privéles op locatie in Almere.

 

 

Privéles Nederlands in Almere-Haven

Bij een in­divi­duele training Ne­der­lands stel je zelf het doel vast dat je wilt be­reiken. Wil je cor­recter leren schrij­ven, vlot­ter leren spre­ken, de gram­ma­tica  beter be­heer­sen of fout­loos spel­len?

Toegang: gratis intake op af­spraak .

Privé­les Ne­derlands € 70,- per uur, geen btw.
Lessen in Almere -Haven op week­dagen 9- 17.00 uur. Een privé­les in Almere-Haven duurt 1,5 uur.

 

Margreet Kwakernaak Suitcase talen Mar­greet Kwa­ker­naak is ge­cer­ti­fi­ceerd senior­trainer, op­lei­der en exa­mi­na­tor Staats­exa­mens enau­teur van 8 leer­boe­ken Ne­der­lands. In oktober 2017 publiceerde zij Werk­woor­den op Rij 3.

Voor­beel­den van indi­vi­duele trai­nin­gen Ne­der­lands die door Mar­greet zijn ge­geven:

 

 

Privéles Almere

Marokkaanse man, (48), werk­zaam in finan­ce bij het UWV, wil een ho­gere functie binnen dit be­drijf. Het is daar­voor nodig dat hij zijn geschre­ven Neder­lands ver­betert. De werk­gever vergoedt een privé­training van 15 x 1,5 uur, waarin de financieel specialist met be­hulp van docent en vier les­boeken werkt aan de ver­betering van zijn gram­matica en de uit­breiding van zijn woorden­schat. Daar­naast wordt elke week een door hem ge­schreven tekst ge­relateerd is aan het werk door de docent gecor­rigeerd en be­sproken.

 

Privéles Almere

Amerikaanse vrouw, (48), flight atten­dant bij een Ameri­kaanse lucht­vaart­maatschappij, woont de helft van de tijd in de Ve­renig­de Sta­ten en de andere helft in Al­mere. Zij heeft een re­latie met een Ne­der­lan­der. Ondanks haar on­regel­ma­tige werk­rooster slaagt zij erin op vrije dagen les­sen af te spre­ken. Lang­zaam maar zeker, ver­be­tert zijn haar Ne­der­lands.

De Amerikaanse heeft 10 x 1,5 uur privé­training ge­reser­veerd en pint per les aan de balie.

 

Privéles Almere

Litouwse vrouw, (36), begeleidt haar talent­volle sport­zoon op toer­nooien door heel Europa . Om vrij te kunnen reizen, heeft zij een Neder­lands pas­poort nodig.

Om haar algemeen taal­niveau te ver­beteren, volgt de vrouw  twee avonden per week een standaard­cursus bij Suit­case talen. Om haar doel zo snel moge­lijk te bereiken, doet zij overdag boven­dien een privé­training Staats­examen NT2 Pro­gram­ma 1 van 12 x 1,5 uur.

 

Tel. 036 5367482
Mob. 06 20467975
E-mail info@suitcase.nl

Volledige website

Home | Privéles | Groepsles | Dutch lessons | Contact