Keurmerk Blik op Werk Inburgering

Privéles Nederlands: per Skype

of in Almere-Haven

Als je een speciale leer­wens hebt, op on­regel­matige tij­den werkt of veel reist, doe dan een examen­training per Skype of  neem privéles op locatie in Almere.

 

Privé Skype-exa­men­trai­ning Staats­exa­men I of II


Skype examentraining staatsexamen 1 of 2Je wilt Staatsexamen NT2 Programma I of II doen en je voor­bereiden met een exa­mina­tor Staats­examens. Doe je het exa­en voor het eerst, dan doe je de com­plete examen­training.

Moet je één of twee on­derdelen over­doen, dan spreek je min­der tijd af, met een mini­mum van 90 minuten.

Toe­lating: je hebt niveau B1 of B2 be­reikt . Maak een af­spraak voor een gratis in­take van 30 mi­nuten om je trainings­doelen vast te stel­len!
12x45 minuten les per Skype binnen 16 weken, € 495,- ma­teriaal € 50,-, geen btw. Ook de tijd voor communicatie en correctie wordt gerekend. Je kunt de complete training doen met een lening van de DUO-groep.

Andere hulp bij Staatsexamen NT2 I of II per Skype € 45,- per 45 mi­nuten, met een mini­mum van 90 minuten. Ook de tijd voor communicatie en cor­rectie wordt gerekend.


Lessen per Skype op week­dagen 9-17.00 uur

Privéles Nederlands in Almere-Haven

Bij een in­divi­duele training Ne­der­lands stel je zelf het doel vast dat je wilt be­reiken. Wil je cor­recter leren schrij­ven, vlot­ter leren spre­ken, de gram­ma­tica  beter be­heer­sen of fout­loos spel­len?

Toegang: gratis intake op af­spraak .

Privé­les Ne­derlands € 70,- per uur, geen btw.
Lessen in Almere -Haven op week­dagen 9- 17.00 uur. Een privé­les in Almere-Haven duurt 1,5 uur.

 

Margreet Kwakernaak Suitcase talen Mar­greet Kwa­ker­naak is ge­cer­ti­fi­ceerd senior­trainer, op­lei­der en exa­mi­na­tor Staats­exa­mens enau­teur van 8 leer­boe­ken Ne­der­lands. In 2017 schrijft zij Werk­woor­den op Rij 3.

Voor­beel­den van indi­vi­duele trai­nin­gen Ne­der­lands die door Mar­greet zijn ge­geven:

 

 

Privéles Almere

Amerikaanse vrouw, (48), flight atten­dant bij een Ameri­kaanse lucht­vaart­maatschappij, woont de helft van de tijd in de Ve­renig­de Sta­ten en de andere helft in Al­mere. Zij heeft een re­latie met een Ne­der­lan­der. Ondanks haar on­regel­ma­tige werk­rooster slaagt zij erin op vrije dagen les­sen af te spre­ken. Lang­zaam maar zeker, ver­be­tert zijn haar Ne­der­lands.

De Amerikaanse heeft 10 x 1,5 uur privé­training ge­reser­veerd en pint per les aan de balie.

 

Privéles Almere

Litouwse vrouw, (36), begeleidt haar talent­volle sport­zoon op toer­nooien door heel Europa . Om vrij te kunnen reizen, heeft zij een Neder­lands pas­poort nodig.

Om haar algemeen taal­niveau te ver­beteren, volgt de vrouw  twee avonden per week een standaard­cursus bij Suit­case talen. Om haar doel zo snel moge­lijk te bereiken, doet zij overdag boven­dien een privé­training Staats­examen NT2 Pro­gram­ma 1 van 12 x 1,5 uur.

 

Antilliaanse vrouw (39), op zoek naar nieuw werk, spreekt vloei­end maar in­correct Neder­lands. Bij het schrij­ven maakt de vrouw basis­fouten en daarom ver­mijdt zij schrif­telijk solli­citeren. Als zij wordt aan­genomen voor werk waarbij zij moet schrijven, wordt zij tijdens de proef­periode weg­gestuurd. UWV biedt de vrouw deze cursus aan.


In een privé­training van 13x 1,5 uur werkt de Antil­liaanse drie les­boeken door. Zij leert cor­recter te schrijven. Zij zal blijvend rus­tiger moeten pra­ten en de tijd nemen om zich­zelf te corri­geren.

Aan het einde van de cur­sus  heeft de vrouw werk ge­vonden, maar nog niet op het door haar gewenste ni­veau.

 

Tel. 036 5367482
Mob. 06 20467975
E-mail info@suitcase.nl

Volledige website

Home | Privéles | Groepsles | Dutch lessons | Contact