Keurmerk Blik op Werk Inburgering

Groepscursussen Nederlands in Almere

 

Suit­case talen is hou­der van het keur­merk Blik op Werk. In­bur­geraars kunnen er studeren met een lening van de DUO-groep.


BegA2JanApr018 viert ValentijnStudenten van Suitcase talen in Almere-Lite­ratuur­wijk heb­ben in eigen land een ho­gere be­roeps­op­lei­ding of u­ni­ver­si­teit be­zocht. Zij zijn in­burgeraars, expats, partners van Ne­der­lan­ders en vaak werken ze bij in­ter­na­tio­na­le bedrijven.

Stu­den­ten van Suit­case talen zijn am­bi­tieus. Velen sluiten hun studie af met Staatsexamen NT2. Studenten noemen Suitcase talen 'de beste school van Almere'.


Als je bij Suit­case talen Ne­der­lands als twee­de taal (NT2) stu­deert in een groeps­cursus, heb je 2 x per week 2 uur les. Je zit in een groep van 2-10 deel­nemers.

Je hebt je taal­cur­sus Ne­de­rlands vroeg in de avond (17.30-19.30 uur) of wat later in de avond (19.45-21.45 uur). De examen­trainingen (voor de Staats­exa­mens en ONA) zijn op zaterdag.

Je be­steedt per week 4-6 uur aan huis­werk en pro­beert thuis of op het werk zoveel mo­ge­lijk Ne­der­lands te spreken. Je sluit elke cursus af met vier toetsen om te zien of je het eindniveau van de cursus hebt bereikt.


Inburgeren bij Suitcase talen: 3 opties


Optie 1: inburgeren met het Inburgerings­examen

inburgeren met het inburgeringsexamen knm en onaJe bent  geslaagd voor het Basisexa­men In­bur­ge­ring Bui­ten­land.
Je wilt het Inbur­gerings­examen Nederland op A2 doen (luis­teren, lezen, schrij­ven , spre­ken en ONA)

Na sla­gen voor alle onderdelen heb je vol­daan aan je in­burgerings­plicht en mag je een per­manente verblijfs­vergun­ning of natura­lisatie aan­vragen. Je taal­niveau (A2) is nog on­voldoende om so­ciaal te func­tioneren en prak­tische za­ken te kun­nen re­gelen. Met A2 heb je geen toegang tot Nederlands vervolgonderwijs.

Bij Suitcase talen kun je je voorbereiden op het taaldeel van het Inburgeringsexamen in de groepscursus Be­gin­ners A2, Suitcase talen geeft geen examentrainingen voor het Inburgeringsexamen.

Studenten van Suitcase talen kiezen voor hun inburgering liever Staatsexamen NT2  Programma I of II in plaats van het Inburgeringsexamen. Met taalniveau A2 (Inburgeringsexamen) kun je nog niet werken en is het  praten met familie en buren erg inspannend. De arbeidsmarktwoorden voor ONA zijn nog heel moeilijk.

Met taalniveau B1 (Staatsexamen I) kun je redelijk praten met familie en buren, eenvoudige zaken zelf regelen, met hulp van ONA werk zoeken of een Nederlandse vervolgopleiding doen..

Optie 2: inburgeren met Staatsexamen I

Inburgeren met Staatsexamen NT2 Programma IJe  doet Staatsexamen NT2 Programma I na deel­name aan twee avond­cursussen (BeginnersA2 en B1 ). Daarna doe je examentraining ONA en examentraining Staatsexamen I.

Per 1 mei 2018 gelden nieuwe re­gels voor ONA 

Suit­case talen adviseert hoog­opgeleiden het examen ONA af te leggen: het is met slechts 15 uur examen­training de kortste weg.

Na sla­gen voor deze vijf onder­delen heb je voldaan aan je in­burgerings­plicht en mag je een per­manente verblijfs­verguncning of natu­rali­satie aan­vragen. Je taal­niveau (B1) is vol­doende om so­ciaal te functio­neren en prak­tische za­ken te kun­nen re­gelen. Je hebt boven­dien toe­gang tot een mid­delbare beroeps­oplei­ding (mbo) als je daar een Ne­derlands­talige be­roeps­opleiding wilt volgen.

 

Download het studieoverzicht met prijzen (pdf).

Optie 3: Inburgeren met Staatsexamen IIen 2

inburgeren met Staatsexamen NT2 Programma II, KNM en ONAJe doet Staatsexamen NT2 Programma II

na deel­name aan drie avond­cur­sus­sen.

(BeginnersA2, B1 en B2.1, examentraining ONA en examentraining Staatsexamen II.

Na slagen voor alle onderdelen heb je voldaan aan je in­bur­ge­rings­plicht en mag je een per­manente verblijfs­vergun­ning of na­turali­satie aan­vragen. Je taal­niveau (B2) is ruim vol­doen­de om so­ciaal te func­tione­ren en prak­tische za­ken te kun­nen re­gelen. Daar­naast heb je toe­gang tot een ho­gere be­roeps­op­lei­ding (hbo) of uni­ver­siteit  om daar een Ne­der­lands­ta­lige stu­die te vol­gen.

Je hebt bovendien de taalbasis gelegd voor een ho­gere functie bij een Ne­der­lands be­drijf of in­stelling.

Download het studieoverzicht met prijzen (pdf).

 

Groepscursus Nederlands (NT2) Beginners A2

Beginners A2JanApr2018 Dhea en Rui praten over hun vrije tijdOm aan deze taal­klas mee te kun­nen doen, spreek je geen Ne­der­lands of je bent geslaagd

voor het Basis In­burgerings­examen Bui­ten­land. Je legt 8 toetsen af om te zien of je de doelen A1 en A2 hebt be­reikt.

Toelating: gratis intake na telefonische afspraak. in
Almere-Literatuurwijk, per persoon € 975,- geen btw (55 uur les en 5 uur toetsen, intake en cer­ti­fi­caat). Lesmateriaal € 90,-. Groep 2-8 personen.

In­bur­geraars kunnen deze cursus doen met een lening van de DUO-groep.

In de zomermaanden bestaat Beginners A2 uit 48 in plaats van 60 uur en is het lesgeld € 765,- , lesmateriaal € 90,-.

Op ma. en woe.17.30- 19.30 uur, 7 mei t/m 25 juli 2018

Op ma. en woe.19.45-21.45 uur, 10 sep. t/m 19 dec. 2018

Op ma. en woe.17.30- 19.30 uur, 7 jan. t/m 17 apr. 2019

Op ma. en woe.19.45-21.45 uur, 6 mei t/m 29 juli 2019

Op ma. en woe.19.45-21.45 uur, 8 jan. t/m 23 apr. 2018


Groepscursus Nederlands B1

B1JanApr018 op spelavondOm aan deze taal­cur­sus mee te kun­nen doen, ken je al Ne­der­lands op niveau A2. Je wilt Ne­der­lands spreken en ver­staan voor so­ciale con­tac­ten of je kin­deren. Je wilt ook kun­nen lezen, een for­mulier invul-len en een brief­je schrij­ven. Aan het einde van de cur­sus leg je 4 toet­sen af om te zien of je het doel niveau B1 hebt be­reikt.

Toelating: gratis intake na telefonische af­spraak.
In Almere-Literatuurwijk,, per persoon € 975,- geen btw (55 uur les en 5 uur toet­sen, intake en cer­ti­fi­caat). Les­ma­te­riaal € 80,-. Groep 2-10 per­so­nen.

In­bur­geraars kunnen deze cursus doen met een lening van de DUO-groep.

In de zomermaanden bestaat B.1 uit 48 in plaats van 60 uur en is het lesgeld € 765,- , lesmateriaal € 80,-.

Op ma. en woe. 19.45-21.45 uur, 2 mei. t/m 25 jul. 2018

Op ma. en woe.17.30-19.30 uur, 10 sep. t/m 19 dec. 2018

Op ma. en woe. 19.45-21.45 uur, 7 jan. t/m 17 apr. 2019

Op ma. en woe.19.45-21.45 uur, 6 mei t/m 29 juli 2019

Op ma. en woe. 17.30-19.30 uur, 8 jan. t/m 23 apr. 2018


Groepscursus Nederlands (NT2) B2.1

B2JanApr018 oefent op het bord met spellingOm aan deze cur­sus mee te kunnen doen, be­heers je het Ne­der­lands op niveau B1. Aan het einde van de cur­sus leg je 4 toet­sen af om te zien of je het doel op weg naar niveau B2 hebt bereikt.

Toelating: gratis intake na telefoniche af­spraak
In Almere-Literatuurwijk,, per persoon € 975,-, geen. btw. (55 uur les en 5 uur toetsen, intake en cer­ti­ficaat).  Lesmateriaal € 80,-. Groep 2-10 personen.

In­bur­geraars kunnen deze cursus doen met een lening van de DUO-groep.

In de zomermaanden bestaat B2.1 uit 48 in plaats van 60 uur en is het lesgeld € 765,- , lesmateriaal € 80,-.

Op  di. en do.17.30-19.30 uur, 1 mei t/m 24 juli 2018

Op  di. en do. 19.45-21.45 uur, 11 sep t/m 20 dec. 2018

Op  di. en do.17.30-19.30 uur, 8 jan t/m 18 apr. 2019

Op di. en do. 19.45-21.45 uur, 7 mei. t/m 30 juli 2017

Op  di. en do.19.45-21.45 uur, 9 jan. t/m 24 apr 2018

Examentraining Staatsexamen I

Geslaagd voor Staatsexamen IOm aan deze examentraining mee te kunnen doen, ken je al Ne­der­lands op niveau B1. Je wilt direct na de training Staatsexamen NT2 Programma I  af­leg­gen. 

Je besteedt thuis 8-10 uur per week aan het maken van de proefexamens.

Het Staatsexamen NT2 Programma I (€180,-) leg je af op een externe exa­men­lo­ca­tie, bij­voor­beeld Am­ster­dam of  Zwolle.

Toelating: gratis in­take na tele­fonische af­spraak.
In Almere-Literatuur­wijk, per persoon € 450,- geen btw (24 uur les). Ma­te­riaal € 60,-. Groep 2-10 per­so­nen.

In­bur­geraars kunnen deze training doen met een lening van de DUO-groep.

De examentraining Staatsexamen I wordt drie keer per jaar gegeven.

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 26 mei t/m 14 juli 2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u., 26 mei t/m 14 juli 2018 Staatsexamen I

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 8 sep. t/m 27 okt. 2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd. 13.00-16.00 u., 8 sep. t/m 27 okt. 2018 Staatsexamen I

5 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 10 nov. t/m 8 dec. 2018 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u. , 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u., 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staatsexamen I

5 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 17 mrt. t/m 13 apr. 2019 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 11 mei t/m 29 juni 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u., 11 mei. t/m 29 juni 2019 Staatsexamen I

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 13 jan. t/m 3 mrt. 2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u., 13 jan. t/m 3 mrt. 2018 Staatsexamen I

Examentraining Staatsexamen II

Examentraining Staatsexamen IIOm aan deze examen­training mee te kunnen doen, be­heers je het Ne­der­lands op niveau op weg naar B2. Je wilt in één cursus je taal­niveau ver­ho­gen en een exa­men­trai­ning vol­gen  voor Staatsexamen Programma II

Je hebt één keer per week 3 uur les en maakt 8-10 uur huiswerk per week. Tijdens de cur­sus maak je 4 proef­exa­mens die be­oor­deeld wor­den volgens de of­ficiële nor­men.

Het  Staatsexamen leg je af op een van de exa­men­lo­ca­ties, bij­voor­beeld Am­ster­dam of  Zwolle.

Toelating: gratis mondelinge intake op af­spraak
In­instituut, per persoon € 450,- geen btw (24 uur les). Les­ma­te­riaal € 60,-. Groep 2-10 per­so­nen.

In­bur­geraars kunnen deze trai-ning doen met een lening van de DUO-groep.

De examentraining Staatsexamen I (Stex II) wordt drie keer per jaar gegeven..

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 26 mei t/m 14 juli 2018 Staats­examen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u., 26 mei t/m 14 juli 2018 Staats­examen I

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 8 sep. t/m 27 okt. 2018 Staats­examen II

8 zaterdagmidd. 13.00-16.00 u., 8 sep. t/m 27 okt. 2018 Staats­examen I

5 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 10 nov. t/m 8 dec. 2018 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staats­examen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u., 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staats­examen I

5 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 17 mrt. t/m 13 apr. 2019 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 11 mei t/m 29 juni. 2019 Staats­examen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u., 11 mei. t/m 29 juni 2019 Staats­examen I

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 13 jan. t/m 3 mrt..2018 Staats­examen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u., 13 jan. t/m 3 mrt. 2018 Staats­examen I

 

Examentraining ONA 

Margreet Kwakernaak is gecertificeerd ONA-begeleiderOm aan deze examen­training mee te kunnen doen, be­heers je het Ne­der­lands op niveau B1. Je wilt kort na de cur­sus examen ONA doen en besteedt thuis 4-6 uur per week aan onder­zoek op internet en praktijk­opdrachten. Daar­naast leer je uit het les­boek veel nieuwe woorden. .

Het examen ONA  (€ 100,-) leg je af op een van de exa­men­lo­ca­ties, bij­voor­beeld Am­ster­dam of  Zwolle.

       

Toelating: gratis intake na telefonische af­spraak
In­instituut, per persoon € 300,- geen btw (15 uur groepsles+1,5 uur privéles). Ma­te­riaal € 40,-. Groep 2-8 per­so­nen.

In­bur­geraars kunnen deze training doen met een lening van de DUO-groep.

De examentraining ONA wordt twee keer per jaar  gegeven..

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 26 mei t/m 14 juli 2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u., 26 mei t/m 14 juli 2018 Staatsexamen I

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 8 sep. t/m 27 okt. 2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd. 13.00-16.00 u., 8 sep. t/m 27 okt. 2018 Staatsexamen I

5 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 10 nov. t/m 8 dec. 2018 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u , 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u., 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staatsexamen I

5 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 17 mrt. t/m 13 apr. 2019 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u. 11 mei t/m 29 juni. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u. 11 mei. t/m 29 juni 2019 Staatsexamen I

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 13 jan. t/m 3 mrt..2018 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.13.00-16.00 u., 13 jan. t/m 3 mrt. 2018 Staatsexamen I


Tel. 036 5367482
Mob. 06 20467975
E-mail info@suitcase.nl

Volledige website


Home | Privéles | Groepsles | Dutch lessons | Contact