Keurmerk Blik op Werk Inburgering

Groepscursussen Nederlands in Almere

 

Suit­case talen is tot 1 mei 2019 hou­der van het keur­merk Blik op Werk. In­bur­geraars kunnen er tot 1 mei 2019  studeren met een lening van de DUO-groep.


B2 training Dutch spellingStudenten van Suitcase talen in Almere-Lite­ratuur­wijk heb­ben in eigen land een ho­gere be­roeps­op­lei­ding of u­ni­ver­si­teit be­zocht. Zij zijn expats, kenniswerkers, inburgeraars of partners van Ne­der­lan­ders en vaak werken ze bij in­ter­na­tio­na­le bedrijven.

Stu­den­ten van Suit­case talen zijn am­bi­tieus. Velen sluiten hun studie af met Staatsexamen NT2. Studenten noemen Suitcase talen 'de beste school van Almere'.


Als je bij Suit­case talen Ne­der­lands als twee­de taal (NT2) stu­deert in een groeps­cursus, heb je 2 x per week 2 uur les. Je zit in een groep van 2-10 deel­nemers.

Je hebt je taal­cur­sus Ne­de­rlands vroeg in de avond (17.30-19.30 uur) of wat later in de avond (19.45-21.45 uur). De examen­trainingen (voor de Staats­exa­mens en ONA) zijn op zaterdag.

Je be­steedt per week 4-6 uur aan huis­werk en pro­beert thuis of op het werk zoveel mo­ge­lijk Ne­der­lands te spreken. Je sluit elke cursus af met vier toetsen om te zien of je het eindniveau van de cursus hebt bereikt.


Inburgeren bij Suitcase talen: 3 opties


Optie 1: inburgeren met het Inburgerings­examen

Geslaagd voor het examen, schooltas en vlagJe bent  geslaagd voor het Basisexa­men In­bur­ge­ring Bui­ten­land.
Je wilt het Inbur­gerings­examen Nederland op A2 doen (luis­teren, lezen, schrij­ven , spre­ken en ONA)

Na sla­gen voor alle onderdelen heb je vol­daan aan je in­burgerings­plicht en mag je een per­manente verblijfs­vergun­ning of natura­lisatie aan­vragen. Je taal­niveau (A2) is nog on­voldoende om so­ciaal te func­tioneren en prak­tische za­ken te kun­nen re­gelen. Met A2 heb je geen toegang tot Nederlands vervolgonderwijs.

Bij Suitcase talen kun je je voorbereiden op het taaldeel van het Inburgeringsexamen in de groepscursus Be­gin­ners A2, Suitcase talen geeft geen examentrainingen voor het Inburgeringsexamen. Ook geeft Suitcase talen niet de 64-uurscursus voor ONA. Studenten van Suitcase talen op niveau B1 of B2 doen na een examentraining van 15 uur het ONA-examen.

Studenten van Suitcase talen kiezen voor hun inburgering vaak Staatsexamen NT2  Programma I of II in plaats van het Inburgeringsexamen.

Met taalniveau B1 (Staatsexamen I) kun je redelijk praten met familie en buren, werk zoeken of een Nederlandse vervolgopleiding doen. 

Optie 2: inburgeren met Staatsexamen I

Inburgeren met Staatsexamen NT2 Programma IJe  doet Staatsexamen NT2 Programma I na deel­name aan twee avond­cursussen (BeginnersA2 en B1 ). Daarna doe je examentraining ONA en examentraining Staatsexamen I.

De regels voor ONA  veranderen voortdurend.

U kung als hoogopgeleide bij Suit­case talen na15 uur examen­training het ONA-examen afleggen: de kortste weg.

Na sla­gen voor deze vijf onder­delen heb je voldaan aan je in­burgerings­plicht en mag je een per­manente verblijfs­vergunnning of natu­rali­satie aan­vragen. Je taal­niveau (B1) is vol­doende om so­ciaal te functio­neren en prak­tische za­ken te kun­nen re­gelen. Je hebt boven­dien toe­gang tot een mid­delbare beroeps­oplei­ding (mbo) als je daar een Ne­derlands­talige be­roeps­opleiding wilt volgen.

 

Download het studieoverzicht met prijzen (pdf).

Optie 3: Inburgeren met Staatsexamen IIen 2

botanische tulpenJe doet Staatsexamen NT2 Programma II

na deel­name aan drie avond­cur­sus­sen.

(BeginnersA2, B1 en B2, examentraining ONA en examentraining Staatsexamen II.

Na slagen voor alle onderdelen heb je voldaan aan je in­bur­ge­rings­plicht en mag je een per­manente verblijfs­vergun­ning of na­turali­satie aan­vragen. Je taal­niveau (B2) is ruim vol­doen­de om so­ciaal te func­tione­ren en prak­tische za­ken te kun­nen re­gelen. Daar­naast heb je toe­gang tot een ho­gere be­roeps­op­lei­ding (hbo) of uni­ver­siteit  om daar een Ne­der­lands­ta­lige stu­die te vol­gen.

Je hebt bovendien de taalbasis gelegd voor een ho­gere functie bij een Ne­der­lands be­drijf of in­stelling.

Download het studieoverzicht met prijzen (pdf)

 

Groepscursus Nederlands (NT2) Beginners A2

excursion learning Dutch in City Mall AlmereOm aan deze taal­klas mee te kun­nen doen, spreek je geen Ne­der­lands of je bent geslaagd

voor het Basis In­burgerings­examen Bui­ten­land. Je legt 8 toetsen af om te zien of je de doelen A1 en A2 hebt be­reikt.

Toelating: gratis intake na telefonische afspraak. in
Almere-Literatuurwijk, per persoon € 975,- geen btw (55 uur les en 5 uur toetsen, intake en cer­ti­fi­caat). Lesmateriaal € 90,-. Groep 2-8 personen.

In­bur­geraars kunnen deze cursus doen met een lening van de DUO-groep.

In de zomermaanden bestaat Beginners A2 uit 48 in plaats van 60 uur en is het lesgeld € 765,- , lesmateriaal € 90,-.

Op ma. en woe.17.30- 19.30 uur, 7 jan. t/m 17 apr. 2019

Op ma. en woe.19.45-21.45 uur, 6 mei t/m 29 juli 2019

Op ma. en woe.uur, 17.30- 19.30 uur, 2 sep. t/m 11 dec. 2019

Op ma. en woe.uur, 19.45-21.45 uur, 6 jan. t/m  april 2020

Op ma. en woe.17.30- 19.30 uur, 11 mei t/m 5 aug.2020


Groepscursus Nederlands B1

B1 discussing in Dutch during excursion in City Mall AlmereOm aan deze taal­cur­sus mee te kun­nen doen, ken je al Ne­der­lands op niveau A2. Je wilt Ne­der­lands spreken en ver­staan voor so­ciale con­tac­ten of je kin­deren. Je wilt ook kun­nen lezen, een for­mulier invul-len en een brief­je schrij­ven. Aan het einde van de cur­sus leg je 4 toet­sen af om te zien of je het doel niveau B1 hebt be­reikt.

Toelating: gratis intake na telefonische af­spraak.
In Almere-Literatuurwijk,, per persoon € 990,- geen btw (55 uur les en 5 uur toet­sen, intake en cer­ti­fi­caat). Les­ma­te­riaal € 80,-. Groep 2-10 per­so­nen.

In­bur­geraars kunnen deze cursus doen met een lening van de DUO-groep.

In de zomermaanden bestaat B.1 uit 48 in plaats van 60 uur en is het lesgeld € 780,- , lesmateriaal € 80,-.

Op ma. en woe. 19.45-21.45 uur, 7 jan. t/m 17 apr. 2019

Op ma. en woe. 17.30-19.30 uur, 6 mei t/m 29 juli 2019

Op ma. en woe., 19.45-21.45 uur, 2 sep. t/m 11 dec. 2019

Op ma. en woe.uur, 17.30- 19.30 uur, 6 jan. t/m  april 2020

Op ma. en woe. 19.45-21.45 uur, 11 mei. t/m  5 aug. 2020


Groepscursus Nederlands (NT2) B2

exam training State Exam NT2 language level B2Om aan deze cur­sus mee te kunnen doen, be­heers je het Ne­der­lands op niveau B1. Aan het einde van de cur­sus leg je 4 toet­sen af om te zien of je het doel op weg naar niveau B2 hebt bereikt.

Toelating: gratis intake na telefoniche af­spraak
In Almere-Literatuurwijk,, per persoon € 990,-, geen. btw. (55 uur les en 5 uur toetsen, intake en cer­ti­ficaat).  Lesmateriaal € 80,-. Groep 2-10 personen.

In­bur­geraars kunnen deze cursus doen met een lening van de DUO-groep.

In de zomermaanden bestaat B2.1 uit 48 in plaats van 60 uur en is het lesgeld € 780,- , lesmateriaal € 80,-.

Op  di. en do.17.30-19.30 uur, 8 jan t/m 18 apr. 2019

Op di. en do. 19.45-21.45 uur, 7 mei. t/m 30 juli 2019

Op di. en do, 17.30- 19.30 uur, 3 sep. t/m 12 dec. 2019

Op di. en do, 19.45-21.45 uur, 8 jan. t/m 23 april 2020

Op  di. en do.17.30-19.30 uur, 12 mei t/m 6 aug. 2020

Examentraining Staatsexamen I

  a difficult reading examOm aan deze examentraining mee te kunnen doen, ken je al Ne­der­lands op niveau B1. Je wilt direct na de training Staatsexamen NT2 Programma I  af­leg­gen. 

Je besteedt thuis 8-10 uur per week aan het maken van de proefexamens.

Het Staatsexamen NT2 Programma I (€180,-) leg je af op een externe exa­men­lo­ca­tie, bij­voor­beeld Am­ster­dam of  Zwolle.

Toelating: gratis in­take na tele­fonische af­spraak.
In Almere-Literatuur­wijk, per persoon € 475,- geen btw (24 uur les). Ma­te­riaal € 60,-. Groep 2-10 per­so­nen.

In­bur­geraars kunnen deze training doen met een lening van de DUO-groep.

De examentraining Staatsexamen I wordt drie keer per jaar gegeven.

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u. , 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staatsexamen I

5 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 17 mrt. t/m 13 apr. 2019 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 11 mei t/m 29 juni 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 11 mei. t/m 29 juni 2019 Staatsexamen I

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 8 sep. t/m 28 okt. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 8 sep. t/m 28 okt.2019 Staatsexamen I

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 11 nov. t/m 9 dec.2019+1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u. , 11 jan. t/m 29 feb.2020 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 11 jan. t/m 29 feb. 2020 Staatsexamen I

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 7 mrt. t/m 4 apr.2020+1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 16 mei t/m 27 juni 2020 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 16 mei. t/m 27 juni 2020 Staatsexamen I

 

Examentraining Staatsexamen II

she passed State Exam 2Om aan deze examen­training mee te kunnen doen, be­heers je het Ne­der­lands op niveau op weg naar B2. Je wilt in één cursus je taal­niveau ver­ho­gen en een exa­men­trai­ning vol­gen  voor Staatsexamen Programma II

Je hebt één keer per week 3 uur les en maakt 8-10 uur huiswerk per week. Tijdens de cur­sus maak je 4 proef­exa­mens die be­oor­deeld wor­den volgens de of­ficiële nor­men.

Het  Staatsexamen leg je af op een van de exa­men­lo­ca­ties, bij­voor­beeld Am­ster­dam of  Zwolle.

Toelating: gratis mondelinge intake op af­spraak
In­instituut, per persoon € 475,- geen btw (24 uur les). Les­ma­te­riaal € 60,-. Groep 2-10 per­so­nen.

In­bur­geraars kunnen deze trai-ning doen met een lening van de DUO-groep.

De examentraining Staatsexamen I (Stex II) wordt drie keer per jaar gegeven..

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u. , 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staatsexamen I

5 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 17 mrt. t/m 13 apr. 2019 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 11 mei t/m 29 juni 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 11 mei. t/m 29 juni 2019 Staatsexamen I

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 8 sep. t/m 28 okt. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 8 sep. t/m 28 okt.2019 Staatsexamen I

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 11 nov. t/m 9 dec.2019+1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u. , 11 jan. t/m 29 feb.2020 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 11 jan. t/m 29 feb. 2020 Staatsexamen I

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 7 mrt. t/m 4 apr.2020+1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 16 mei t/m 27 juni 2020 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 16 mei. t/m 27 juni 2020 Staatsexamen I

 

Examentraining ONA 

parking at Suitcase talen Om aan deze examen­training mee te kunnen doen, be­heers je het Ne­der­lands op niveau B1. Je wilt kort na de cur­sus examen ONA doen en besteedt thuis 4-6 uur per week aan onder­zoek op internet en praktijk­opdrachten. Daar­naast leer je uit het les­boek veel nieuwe woorden. .

Het examen ONA  (€ 100,-) leg je af op een van de exa­men­lo­ca­ties, bij­voor­beeld Am­ster­dam of  Zwolle.

       

Toelating: gratis intake na telefonische af­spraak
In­instituut, per persoon € 300,- geen btw (15 uur groepsles+1,5 uur privéles). Ma­te­riaal € 40,-. Groep 2-8 per­so­nen.

In­bur­geraars kunnen deze training doen met een lening van de DUO-groep.

De examentraining ONA wordt twee keer per jaar  gegeven.

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u. , 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 12 jan. t/m 23 mrt. 2019 Staatsexamen I

5 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 17 mrt. t/m 13 apr. 2019 +1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 11 mei t/m 29 juni 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 11 mei. t/m 29 juni 2019 Staatsexamen I

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 8 sep. t/m 28 okt. 2019 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 8 sep. t/m 28 okt.2019 Staatsexamen I

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 11 nov. t/m 9 dec.2019+1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u. , 11 jan. t/m 29 feb.2020 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 11 jan. t/m 29 feb. 2020 Staatsexamen I

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 7 mrt. t/m 4 apr.2020+1x1,5 u ONA

8 zaterdagocht. 9.15-12.15 u., 16 mei t/m 27 juni 2020 Staatsexamen II

8 zaterdagmidd.12.45-15.45 u., 16 mei. t/m 27 juni 2020 Staatsexamen I

 


Tel. 036 5367482
Mob. 06 20467975
E-mail info@suitcase.nl

Volledige website


Home | Privéles | Groepsles | Dutch lessons | Contact